Publiczne
Przedszkole
ORGANIZACJA
O PRZEDSZKOLU

Publiczne Przedszkole w Kędzierzynie – Koźlu, jest przedszkolem publicznym w rozumieniu art. 7 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i wchodzi w skład Publicznego Zespołu Przedszkolno- Szkolnego z nauczaniem języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego w Kędzierzynie – Koźlu.

Jego siedziba mieści się przy ul. Sucharskiego 52 w Kędzierzynie - Koźlu, a organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Oświatowe Koźle Rogi - Bildungsgesellschaft Cosel Rogau w Kędzierzynie – Koźlu. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty.

Przedszkole jest placówką dwuoddziałową, czynną od godz. 730 do godz. 1530 przez 5 dni w tygodniu (czas realizacji podstawy programowej w  godz. 800 – 1300). Realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty .

     Jego celem jest przede wszystkim: 

1)  wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)      budowanie systemu wartości, aby lepiej orientowały się co jest dobre, a co złe;

3)   kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach;

4)     rozwijanie umiejętności społecznych dzieci;

5)     stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)   troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7)    budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i  technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)  wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

 

 

ODWIEDZINY
LINKI