im. Johanna Wolfganga von Goethe
ŚWIETLICA SZKOLNA
O SZKOLE

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.

Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły.

Świetlica prowadzi zajęcia w grupach, liczących maksymalnie 25 uczniów, pod kierunkiem nauczyciela świetlicy.

Obowiązkiem nauczyciela jest zapewnienie wychowankom warunków do bezpiecznego, zorganizowanego spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem wszystkich dostępnych w świetlicy pomocy dydaktycznych.

Nauczyciele świetlicy przejmują opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi swoją obecność u wychowawcy. 

Nauczyciel świetlicy realizują następujące zadania:

  • organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej;
  • organizują gry i zabawy ruchowe;
  • rozwijają zainteresowania dzieci i stwarzają warunki dla wykazania ich zamiłowań i uzdolnień;
  • umożliwiają uczestnictwo w zajęciach wykorzystujących dorobek kultury dla wykształcenia potrzeb i nawyków z tym związanych;
  • kształtują nawyki związane z dbałością o higienę i czystość;rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.

Zajęcia w świetlicy odbywają się przed lekcjami i po zajęciach lekcyjnych, do czasu odwozu dzieci do domu. Czas pracy świetlicy określa Dyrektor Szkoły

ORGANIZACJA ROKU
Obecnie świetlicę prowadzi Pani mgr Joanna Magura.
Regulamin świetlicy szkolnej - wkrótce 
BIP
ODWIEDZINY
NADZÓR
 PEDAGOGICZNY
 
LINKI