PZPSKK - O szkole

47-200 Kędzierzyn Koźle
ul. Stoczniowców 11

+48 774821571
sekretariat@pzpskk.pl

Ważne informacje

Piotr Garbacz
Kategoria:

Szkoła Podstawowa im. Johanna Wolfganga von Goethe wchodzi w skład Publicznego Zespołu- Przedszkolno- Szkolnego z nauczaniem języka mniejszości narodowej- języka niemieckiego w Kędzierzynie - Koźlu. Szkoła rozpoczęła funkcjonowanie we wrześniu 2012 roku, w budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej nr 13.

Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Oświatowe Koźle Rogi – Bildungsgesellschaft Cosel Rogau.

Ważnym celem placówki oprócz oczywiście dydaktyki, wychowania, opieki jest propagowanie języka mniejszości narodowej - języka niemieckiego. Każdy oddział ma co najmniej 5 godzin tygodniowo zajęć z języka mniejszości, a także niektóre przedmioty nauczane są w dwóch językach.

Oddziały naszej placówki liczą niewielu uczniów, co sprzyja komfortowi i efektywności nauki.

Mamy bogato wyposażone klasopracownie, z nowymi meblami, z dużą ilością pomocy dydaktycznych i środków audiowizualnych. Klasy przystosowane są do wieku, rozwoju i potrzeb ucznia.

W kuchni przygotowywane są smaczne i zdrowe dwudaniowe posiłki, które uczniowie spożywają w stołówce.

Każdy oddział ma raz w tygodniu zajęcia kształtujące kreatywność. Są to zwykle zajęcia z logiki i podstaw prawa.

Ponadto dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach zajęć pozalekcyjnych i kół przedmiotowych, a także mogą spróbować swoich sił i sprawdzić swój talent redaktorski, muzyczny, językowy, sportowy, artystyczny. Część tych zajęć prowadzona jest także w języku niemieckim.

Warto wspomnieć o możliwości udziału w wielu konkursach przedmiotowych, na których nasi uczniowie zajmują czołowe miejsca.

Zajęcia odbywają się też poza budynkiem szkoły. Organizowane są lekcje ekologiczne w terenie, wycieczki krajoznawcze i zagraniczne.

W 2019 roku w szkole wykonano remont generalny co usprawnia funkcjonowanie szkoły w sposób bezpieczny i ekologiczny i ekonomiczny.

Obok szkoły znajduje się boisko wielofunkcyjne, który umożliwia realizowanie zajęć wychowania fizycznego w odpowiednich warunkach oraz aktywny wypoczynek podczas przerw. Boisko jest ogrodzone i otoczone zielenią. Do dyspozycji dzieci jest również nowy, atrakcyjny plac zabaw, który zdecydowanie ogranicza tendencję do siedzącego trybu życia naszych podopiecznych. Podczas każdej przerwy rozlega się tam głośny śmiech, a dostępne urządzenia - huśtawki i przeszkody są przede wszystkim bezpieczne i dostarczają uczniom wiele radości. Każda klasa obowiązkowo realizuje zajęcia z wychowania fizycznego także na basenie z trenerem pływania.

Placówka zapewnia wysoki poziom pomocy pedagogiczno – psychologicznej, opiekę pedagoga szkolnego, terapeuty oraz logopedy. Gabinet logopedyczny wyposażony jest w specjalistyczne programy oraz inne pomoce terapeutyczne, z których bardzo chętnie korzystają nasi uczniowie. Pomoc specjalistów przydaje się w przypadku wystąpienia problemów wychowawczych, emocjonalnych czy w trudnościach w nauce.

Ciekawym miejscem w szkole jest nieduża, ale dobrze wyposażona i przytulna biblioteka. Kompetentna i miła Pani pomoże dobrać ciekawą polską lub niemiecką literaturę.

Szkoła umożliwia dowóz uczniów do szkoły a także na zajęcia, które odbywają się poza terenem szkoły.

Die Johann-Wolfgang- von-Goethe- Grundschule stellt einen Teil des Öffentlichen Kindergarten- und Schulkomplexes mit dem Unterrichten von Deutsch als Minderheitensprache in Kandrzin- Cosel dar. Die Schule begann ihre Tätigkeit im September 2012 in dem Gebäude der ehemaligen Grundschule Nr. 13.

Führungsorgan der Schule ist die Bildungsgesellschaft Cosel Rogau.

Außer der Didaktik, Erziehung und Betreuung ist das Verbreiten von Deutsch als Minderheitensprache ein wichtiger Zweck unserer Einrichtung. Jede Abteilung hat mindestens 5 Stunden Minderheitensprache pro Woche und manche Fächer werden zweisprachig unterrichtet.

Die Abteilungen unserer Einrichtung bestehen aus wenigen Schülern, was günstig für den Komfort und die Effektivität des Lernprozesses ist.

Wir verfügen über gut ausgestattete Klassenräume mit neuen Möbeln, zahlreichen didaktischen Lehrbehelfen und audiovisuellen Lehrmitteln. Die Klassen sind dem Alter, der Entwicklung und den Bedürfnissen der Schüler angepasst.

In der Küche werden schmackhafte und gesunde zweigängige Mittagessen zubereitet, die die Schüler in der Mensa einnehmen.

Jede Abteilung hat einmal pro Woche kreativitätsfördernden Unterricht. Das ist meistens Unterricht in den Themenbereichen Logik und Rechtsgrundlagen.

Darüber hinaus können Kinder ihre Interessen im Rahmen von Veranstaltungen außerhalb des Unterrichts und AG’s entwickeln, sie können auch ihr Glück im Journalismus, Musik, Sprache, Sport und Kunst versuchen. Manche Veranstaltungen werden auch in deutscher Sprache geführt.  

Es lohnt sich auch zu betonen, dass die Schüler die Möglichkeit haben, an Fachwettbewerben teilzunehmen. Unsere Schüler belegen in den o/g Wettbewerben die besten Plätze.

Der Unterricht findet auch außerhalb dem Schulgebäude statt. Es werden auch Ökolektionen, landeskundliche  und ausländische Ausflüge veranstaltet.

2019 wurde in der Schule eine Generalrenovierung durchgeführt, was das Funktionieren der Schule auf eine sichere, umweltschonende und wirtschaftliche Weise ermöglicht.

Neben der Schule befindet sich ein Mehrzwecksportplatz, dank dem es möglich ist den Sportunterricht in entsprechenden Bedingungen durchzuführen und während der Pausen sich aktiv zu entspannen. Der Sportplatz ist umzäunt und mit Grünanlagen umfasst. Zur Verfügung der Schüler steht auch ein neuer, attraktiver Spielplatz, der die Tendenz zur sitzenden Lebensweise unserer Schutzbefohlenen beschränkt. Während der Pausen kann man dort lächelnde Kinder beobachten; die Anlagen- Schaukeln und Hindernisse sind vor allem sicher und bereiten unseren Schülern sehr viel Spaß. Jede Klasse nimmt am pflichtigen Sportunterricht teil, der auch in der Schwimmhalle unter der Aufsicht eines Schwimmlehrers stattfindet.

Die Einrichtung gewährt auch ein hohes Niveau an pädagogisch- psychologischen Beihilfe, sowie Betreuung des Schulpädagogen, Therapeuten und Logopäden. Das Arbeitszimmer des Logopäden ist mit fachmännischen Programmen und Therapiehilfsmitteln ausgestattet, die unsere Schüler gern verwenden.

Die Hilfe der Fachleute ist unentbehrlich im Falle von Erziehungs- und emotionalen Problemen oder Lernschwierigkeiten.

Ein interessanter Platz in unserer Schule ist die kleine, aber gut ausgestattete und gemütliche Bibliothek. Die kompetente und nette Bibliothekarin hilft interessante polnische oder deutsche Literatur auszuwählen.

Die Schule verfügt auch über eigene Transportmittel, was die Zufuhr zur Schule und zum außerschulischen Unterricht erheblich erleichtert.

2024 © PZPSKK. All Rights Reserved.